Τα Ναυπηγεία Κυνοσούρας παρέχουν αξιόπιστες λύσεις & υπηρεσίες σε ναυπηγικές και επισκευαστικές εργασίες για εμπορικούς στόλους.
Στα νεωλκεία του έχουν ναυπηγηθεί πλοία (επιβατηγά και δεξαμενόπλοια) και έχουν ανακυκλωθεί πλοία με την χρήση της μονάδας κοπής ενώ στις προβλήτες του έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επισκευές πλοίων.

Μετατροπή δεξαμενόπλοιων μονού τοιχώματος σε δεξαμενόπλοια διπλού τοιχώματος, υδροβολή υψηλής πίεσης, βαφή δεξαμενών έρματος και δεξαμενών φορτίου, κυτών φορτίου και καταστρωμάτων, στεγανωτικών δακτυλίων αξονικών συστημάτων χωρίς δεξαμενισμό, αφαιρέσεις και επισκευές ελίκων χωρίς δεξαμενισμό, αντικαταστάσεις στροφαλοφόρων, αντικαταστάσεις σφαιροτριβέων περιστροφής γερανών, σωληνώσεις, αντικαταστάσεις χαλύβδινων ελασμάτων και εκτεταμένες επισκευές μηχανημάτων, αποτελούν ένα μέρος από μια εκτεταμένη σειρά υπηρεσιών που παρέχονται στο ναυπηγείο.

Η ΕΥΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΒΑΦΗ ΚΥΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ/ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΤΟΥΣ

Ευρεία γκάμα υπηρεσιών Προστασίας Μεταλλικών Επιφανειών & Βαφή Κυτών Φορτίου και Δεξαμενών /Στομίων Κύτους

read more
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΙΚΩΝ

Επισκευές ελίκων όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς των πτερυγίων στην αρχική τους θέση…

read more
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

Επισκευές όλων των τύπων μηχανών, αντλιών, εναλλακτών θερμότητας, αεροσυμπιεστών…

read more
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Πλήρης σειρά υπηρεσιών αντικατάστασης εξοπλισμού πρόσδεσης και ανανέωσης ελασμάτων…

read more
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΜΑΤΟΣ

Εγκατάσταση Συστήματος Επεξεργασίας Έρματος Ύδατος σε σκάφη όλων των τύπων…

read more